Right click disabled
logo
logo

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Voorstraat 41, 3265 BT Piershil  Tel.: 088-0330300 • info@vonkbv.com

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 - Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane transacties.
2. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
3. Dergelijke schriftelijk bevestigde afwijkingen gelden alleen voor de transactie, waarvoor zij zijn aangegaan, hebben dus geen terugwerkende kracht en gelden evenmin voor verdere transacties, tenzij ze speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk door ons bevestigd.
4. Eventuele inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden slechts in zoverre deze in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, voorwaarden in prijscouranten, catalogi en/ of circulaires van ons en met de afzonderlijk, in afwijking van deze voorwaarden, door ons met de afnemer overeengekomen voorwaarden.
5. Het doen van bestellingen of het geven van een opdracht houdt erkenning in van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 - Aanbiedingen en leveringen

1. Alle aanbiedingen en leveringstijden zijn vrijblijvend. Dit houdt in dat alle in onze prijscouranten en andere uitgaven voorkomende gegevens, waaronder opgaven betreffende de voorraad, slechts beogen een algemene voorstelling van onze artikelen te geven, zonder dat wij daaraan zijn gebonden.
2. Wij behouden ons het auteursrecht voor op de bij aanbieding verstrekte afbeeldingen,
ontwerpen, tekeningen, offertes, enz.
Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of verstrekt worden of op andere wijze gebruikt worden.
3. Aan orders, door onze vertegenwoordigers of per telefoon opgenomen, dan wel per fax of per e-mail toegezonden, zijn wij gebonden, tenzij wij binnen 8 dagen nadat de order is opgenomen, berichten deze niet te accepteren, onverminderd de gebondenheid van de afnemer vanaf het tijdstip dat hij de order plaatst. Voor juiste opname van telefonische orders staan wij niet in.
4. In geval van bestelling zonder nauwkeurige vermelding van nummer en omschrijving van het artikel overeenkomstig onze prijscourant, dan wel in geval van mondelinge bestelling, of bestelling per fax of e-mail, is afnemer bij misverstand gehouden het geleverde te aanvaarden en de prijs te voldoen, mits het geleverde behoort tot dezelfde soort als het door hem bestelde. Indien het geleverde niet behoort tot dezelfde soort als koper bedoelde te bestellen, komen alle kosten, ontstaan door een foutieve of onduidelijke omschrijving, voor rekening van de afnemer.
5. Aanbiedingen voor levering uit voorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding daarvan geeft de afnemer eerst het recht de overeenkomst - mits schriftelijk en na ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen minimaal – te annuleren, wanneer de levering niet binnen 2 maal de genoemde termijn heeft plaatsgevonden.
6. Indien wij niet, tijdig of niet goed leveren uit hoofde van overmacht, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk jegens afnemer. Onder overmacht wordt ook verstaan de te late of uitblijvende levering door onze toeleverancier aan ons.
7. Indien goederen welke ter verzending en aflevering gereed zijn, door oorzaken, onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zijn wij gerechtigd de kosten voor opslag van de goederen voor rekening en risico van de afnemer door te berekenen.
8. Voor goederen die wij op afroep verkopen gelden buiten de bovenstaande bepalingen nog de volgende voorwaarden: De op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. De laatste specificatie moet ons uiterlijk 4 weken voor de afloop van deze tijd bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal afnemer door het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn. In dat geval zijn wij gerechtelijk om:
a. De overeenkomst zonder ingebrekestelling van afnemer en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen met behoud van ons recht op schadevergoeding.
b. Ontbinding der overeenkomst in rechte te vorderen, overeenkomstig artikel 6:265-272 van het burgerlijk wetboek, met recht op schadevergoeding wegens gederfde winst, gemaakte kosten en eventuele prijsdaling, onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 6 van deze voorwaarden.
9. Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 3 - Eigendomsvoorbehoud

1. Ook na levering als voorgeschreven blijven nog niet verwerkte of aan derden doorgeleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en word de afnemer geacht de goederen voor ons te houden, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsplichten jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst ook, waaronder begrepen betaling van rente en kosten als hierboven bedoeld in artikel 2 lid 8 sub b.
2. Afnemer is voor gemelde algehele betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming der goederen, waaronder echter niet valt de levering der goederen aan een derde door aanvoer op het terrein deze derde.
3. Afnemer is verplicht ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om de goederen, die onder ons eigendomsvoorbehoud werden geleverd in hun macht te krijgen
4. Bij het niet nakomen door afnemer van zijn betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd, op grond van ons eigendomsvoorbehoud, onze goederen, ook zonder gerechtelijke uitspraak, te allen tijde te verwijderen, teneinde onze vorderingen zeker te stellen.
5. Afnemer verleent ons of onze gemachtigden onherroepelijk de toegang tot de ruimten, waar zich onze goederen bevinden in verband met het in veiligheid brengen hiervan
6. Bij overtreding door afnemer van de vorenstaande bepalingen betreffende ons eigendomsvoorbehoud, wordt de koopprijs geheel en direct opeisbaar.

Artikel 4 - Vervoer

1. De goederen worden verzonden met vervoermiddel te onzer keuze, doch buiten onze aansprakelijkheid. De leveringen geschieden per vrachtgoed of per eigen vervoer. Extra kosten ontstaan door toezending op andere wijze, indien een en ander op wens van afnemer geschiedt, komen altijd voor rekening van afnemer.
2. Tenzij anders overeengekomen komen de kosten van vervoer tot aan het magazijn van afnemer voor onze rekening, zijnde evenwel het gekochte vanaf het tijdstip, dat het onze magazijnen – of bij verzending rechtstreeks vanaf onze leverancier, diende magazijnen – verlaat, voor risico van afnemer, ook dan wanneer wij tegenover de vervoerder hebben verklaard, dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de afzender is.
3. Zendingen vanaf € 250,-- netto goederenwaarde excl. B.T.W worden franco verzonden, behoudens in bijzondere door ons te bepalen gevallen.
Zendingen tot € 250,- netto goederenwaarde excl. B.T.W. zullen worden belast met tenminste € 17,50 kostenbijdrage.
4. Alleen op schriftelijk verzoek van onze afnemers dragen wij er zorg voor, dat hun belangen bij de verzonden goederen tijdens het vervoer voor hun rekening worden verzekerd.
5. Wordt de verzending door de afnemer uitgesteld dan gaat het risico vanaf de dag, dat de goederen voor verzending gereed staan, op hem over.
6. De aflevering van de goederen aan het magazijn van koper geschiedt niet verder dan tot waarhet voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Afnemer is dan verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Als afnemer hiermede in gebreke blijft, komen daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
7. Bij franco retourzendingen, mits accoord onzerzijds conform artikel 7, lid 10 en 11, in onbeschadigde toestand binnen 14 dagen na factuurdatum, crediteren wij afnemer voor het bedrag, dat hem voor de emballage in rekening gebracht, mits hij de datum en nummer van onze factuur vermeldt. Op bijzonder verlangen van afnemer geleverde emballage wordt niet teruggenomen, noch vergoed. Retourzendingen van goederen, ook die waarvoor wij toestemming hebben verleend, geschieden voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 5 - Prijzen

1. Alle prijzen in onze offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn alleen richtprijzen.
2. Alle verkopen geschieden onder nadrukkelijke voorwaarde, dat alle gebeurtenissen ten aanzien van vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen, lonen e.d., die een wijziging brengen in de omstandigheden, welke golden ten tijde van het tot stand komen van de verkoop, voor rekening van afnemer komen met dien verstande, dat de koopprijs met het bedrag der meerdere vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen, lonen e.d. wordt verhoogd.
3. Waardevermindering van de Europese valuta, alsmede prijsstijgingen, welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling, geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 6 - Betalingen

1. Betalingen van het gekochte dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, ook ten aanzien van gedeeltelijk uitgevoerde orders, voor zover betreft dit gedeelte en wel zonder korting of compensatie, te onzen kantore of op onze bank- of postbankrekeningen.
2. Alleen die betalingen zijn geldig, die gedaan zijn op boven aangegeven wijze of op kwitanties, getekend door hen, die volgens het handelsregister of blijkens een schriftelijke volmacht bevoegd zijn ons te dier zaken te binden.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zijn wij gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 12% per jaar van het totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
4. Indien afnemer zonder onze schriftelijke toestemming een factuur slechts ten dele betaalt, zullen wij over het ontbrekende bedrag opnieuw disponeren. Alle extra kosten, die hierbij ontstaan, zullen aan betreffende afnemer in rekening worden gebracht.
5. Voor betaling binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum kan aan afnemer een betalingskortingspercentage worden verleend mits uitdrukkelijk en vooraf overeengekomen.
6. De afnemer wordt geacht na verloop van de vorenbedoelde termijn van 14 dagen, van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. In dat geval zullen eventuele andere tussen ons en afnemer bestaande overeenkomsten van rechtswege ontbonden zijn, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, indien wij aan afnemer te kennen hebben gegeven, dat wij deze ontbinding(en) wensen te doen intreden. Indien wij de wens tot ontbinding van de bedoelde overeenkomsten niet te kennen geven, hebben wij wel het recht nakoming van onze verplichtingen daaruit op te schorten.
7. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaader-, advocatenkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijkheid, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van afnemer. Voornoemde incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.
8. Indien wij het faillissement van afnemer aanvragen, is deze gehouden, ook bij betaling de koopsom met rente en invorderingskosten, als in lid 4 van dit artikel omschreven, tevens de kosten van het faillissement aan ons te voldoen.
9. Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, is ieder van hen hoofdelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst aansprakelijk.
10. Het verschuldigde is – ook wanneer een van het bovenstaande afwijkende betalingsregeling is overeengekomen – terstond opeisbaar in geval van faillissement, aanvraag tot surséance van betaling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele stelling of overlijden van afnemer, dan wel wanneer er te zijnen laste beslag wordt gelegd, voorts wanneer hij tot liquidatie of vervreemding van zijn bedrijf mocht overgaan, of in gebreke mocht blijven met de stipte nakoming van enige verplichting jegens ons, uit welken hoofde ook, waartoe ingebrekestelling niet vereist zal zijn.
11. Ieder der in het vorige lid vermelde gevallen bevrijdt ons van alle verplichtingen, die wij, uit welken hoofd ook, jegens afnemer mochten hebben, onverminderd de verplichting van afnemer tot betaling van hetgeen hem bereids geleverd mocht zijn en onverminderd ons recht op vergoeding van alle door ons te dezer zake te lijden schade, waaronder die uit winstderving, dit laatste ook met betrekking tot de door ons ingevolge artikel 3 teruggenomen goederen. Tevens zullen in die gevallen alle andere vorderingen, die wij op afnemer mochten hebben, terstond en ineens opeisbaar zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
12. Wij zijn te allen tijde gerechtigd te vorderen, dat afnemer zekerheid stelt voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen. Wanneer afnemer met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid in gebreke is, zijn alle vorderingen terstond en ineens opeisbaar.
13. Wij behouden ons steeds het recht voor, ook in geval de koop op andere condities is afgesloten, de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen. Bij rembourszendingen wordt geen vrij zicht gegeven. Bij weigering van onze rembourszendingen, van welke weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring tussen afnemer en ons voldoende bewijs zal opleveren, is niettemin de koopprijs terstond aan ons verschuldigd, zonder dat wij verplicht zijn nogmaals tot aanbieding der geweigerde goederen over te gaan.
14. Afnemer verplicht zich, ook in geval van geschil over de verschuldigdheid, op eerste verlangen van ons de koopprijs onder voorbehoud van rechten bij een door ons aan te wijzen bank ten gunste van ons te storten. Deze storting kan door ons desnoods in kortgeding bevorderd worden.

Artikel 7 - Reclame

1. Afnemer is verplicht reclames, uit welken hoofde ook, binnen acht dagen na levering schriftelijk en aangetekend in te dienen, op straffe van verval van zijn rechten.
2. Het bewijs van tijdige reclame rust op afnemer. Afnemer zal de juistheid van zijn reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op afnemer de bewijslast rust, dat deze goederen dezelfde zijn als die, welke door ons zijn geleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van onze magazijnen of de magazijnen of fabriek van derden. Reclame dient vergezeld te gaan van een opgaaf van het nummer en datum der nota, waarop de betreffende goederen afnemer in rekening zijn gebracht.
3. De hierboven sub 1 genoemde termijn van acht dagen na levering wordt vervangen door een termijn van 13 weken na levering in die gevallen, waarin de reclame betrekking heeft op gebreken, welke eerst bij gebruik van de goederen aan het licht zijn getreden, hetgeen afnemer te bewijzen zal hebben.
4. Reclame wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie, of wegens uiterlijk waarneembare beschadigingen, welke niet het gevolg van transport is, hetgeen de koper zal hebben te bewijzen, moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs worden vermeld.
5. Reclame wegens manco, maatverschillen of beschadigingen zijn slechts geldig, indien wij in staat worden gesteld de geleverde goederen in originele nieuwstaat en in originele verpakking te controleren.
6. Reclames geven aan afnemer NIET het recht zijn betalingen op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zullen wij te onzer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade zijn wij niet verplicht.
7. Ten aanzien van de reclame wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijk verkoop beschouwd. Voor gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van geleverde goederen vervalt ieder recht op reclame.
8. In geval door ons niet of niet behoorlijk gepresteerd is, zijn wij slechts verplicht alsnog deugdelijk te presteren dan wel het geleverde, voor zover ten aanzien daarvan wanprestatie gepleegd wordt, terug te nemen tegen restitutie voor de koopsom, te onzer keuze.
9. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ontstaan door
foutieve leveranties of al dan niet verborgen gebreken aan het geleverde, hetgeen evenzeer geldt met betrekking tot door ons verplicht of onverplicht verstrekte adviezen of andere gedragingen in enig verband met de gesloten overeenkomst. Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken terzake zijdens derden.
10. Afnemer heeft nimmer het recht om de inontvangstname van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij wij hiermede vooraf schriftelijk accoord zijn gegaan. De retourzending moet binnen 10 dagen na ontvangst der goedkeuring franco door afnemer aan ons adres geschieden. Afnemer is gehouden tot zorgvuldige bewaring der gereclameerde goederen en bij retourzending te zorgen voor zorgvuldige verpakking en verzending.
Afnemer blijft aansprakelijk voor schade door nalatigheid in deze ontstaan.
11. Indien afnemer goederen retour zendt, zonder dat wij ons daarmee schriftelijk accoord hebben verklaard en wij desondanks deze in ontvangst nemen, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de afnemer. De zending wordt dan door ons voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen en ter beschikking van de afnemer gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid.

Artikel 8 - Geschillen

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van levering aan het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen, worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen waaronder ook eenvoudige geldvorderingen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houden, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

Artikel 9 - Eerdere Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Al onze voorgaande Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn niet meer van toepassing.

Ridderkerk, 01 juni 2008

Pin It on Pinterest